تعمیر و نگه داری

به منظور حفظ کیفیت سیستم در گذر زمان، ضروری است که سرویس های دوره ای تعمیر و نگهداری تجهیزات، انجام پذیرد. در این راستا شرکت کیان ایساتیس پارس بنا بر وظیفه خود اقدام به تعمیر و نگهداری تابلوهای برق، پست های کمپکت و ... می نماید.

 

سر فصل فعالیت ها در زمینه تعمیر و نگهداری به شرح زیر می باشد:

گالری تصاویر

فرم درخواست مشاوره فنی

پیشینه اجرایی تعمیر و نگه داری