محصولات و طراحی های خاص

SPECIAL PRODUCTS AND DESIGNS

این شرکت با تکیه بر دانش فنی پرسنل متخصص خود اقدام به طراحی محصولات خاص با مشخصات سفارشی نموده است.

IPBD

IPBD

IEC 62271 – 202 Standard:
Up to 24KV Voltage Range:
Up to 3000A Current Range:
Up to 16kA Short Circuit:

TURBO GENERATOR

Turbo Generator

IEC 62271 – 202 Standard:
Up to 24KV Voltage Range:
Up to 3000A Current Range:
Up to 16kA Short Circuit:

پیشینه اجرایی محصولات و طراحی های خاص