سرویس دوره ای

با توجه به اینکه نگهداری از تاسیسات زیر ساختی توزیع برق از اهمیت خاصی برخوردار است ، لذا این شرکت با تشکیل تیمی از متخصصان با سابقه اقدام به عقد قرارداد با مجموعه های مختلف در جهت سرویس دوره ای تاسیسات آنها نموده است .

گالری تصاویر

فرم درخواست مشاوره فنی

پیشینه اجرایی سرویس دوره ای